PhDr. Jana Časnochová-Vrzalová, v roce 2012 a v letech následujících tisková mluvčí Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za Svobodu

V pátek 31. ledna 2014 přebírá  v botelu Albatros PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová Cenu Český patriot pro rok 2013 v kategorie: Publicistická činnost
 

" Cena Český patriot je jednou ročně udělována osobnostem, spolkům, klubům i podnikatelům za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky."

( Fotografie převzata z - Deník referendum )

( Více zde: https://www.ceskypatriot.cz/filozofie-ceny/ )

 
V textu věnovaném laureátce Ceny Český patriot - PhDr. Janě Časnochové - Vrzalovétiskové, mluvčí ČSBS, předsedkyní Klubu autorů literatury faktu, se dočteme:
 
"Publicistka, překladatelka, novinářka, již deset let se věnuje práci pro Český svaz bojovníků za svobodu. Publikuje také v dalších mediích. Významně se podílí na úsilí uzákonit obnovení státního svátku Mezinárodního dne studentstva a věnuje se i dalším problémům, které souvisejí s láskou k zemi, v níž žije. Aktivně se věnuje práci v Klubu autorů literatury faktu a podílí se na přípravě akcí, které přispívají k poznání českých dějin. Spolupracuje s Křesťansko-sociálním hnutím a Českými národními listy.
V obci, kde žije, se věnuje veřejně-prospěšné práci, pracuje v knihovně, pořádá besedy pro, organizuje tematická setkání, učí děti i dospělé vztahu k místu, kde žijí.
Její svědomitost, nadšení a neustálý elán pro nové projekty je příkladem aktivního vlastenectví pro všechny spoluobčany."
 
 
Klubu autorů literatury faktu, jehož je předsedkyní PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová, jasně a jednoznačně definuje cíle, kterých chce tento klub dosáhnout a má představu i o cestách a způsobech jimiž jsou tyto cíle dosažitelné, o tom je i tento jejich článek:
 
"Na půdě Senátu Parlamentu České republiky došlo na základě pozvání senátora Petra Šilara k vzájemnému setkání členů  Klubu autorů literatury faktu, Vojenského historického ústavu, Českého svazu bojovníků za svobodu, Obce spisovatelů, Asociace učitelů dějepisu, ... "
 
" ... Autorům a všem zúčastněným na uvedeném setkání nejsou lhostejné naopak takové knižní tituly, které očerňují, zkreslují a znevažují historii naší země, jejích představitelů T. G. Masaryka  a Edvarda Beneše, s naprostým rozporem se skutečností  například vysvětlují léty pěstované vztahy k našim bojovníkům za svobodu a demokracii, zvláště pak k legionářům ve druhé světové válce. Přitom je známý tradičně uváděný výrok prvního prezidenta, že bez našich legií by nebylo ani první samostatné republiky. "

 

18. března 2012 zasílám čelným představitelům Českého svazu bojovníků za svobodu, prostřednictvím tiskové mluvčí ČSBS - PhDr. Jany Časnochové - Vrzalové text recenze:

 

VÁŽENÁ PANÍ PHDR. ČASNOCHOVÁ - VRZALOVÁ,

navazuji na náš rozhovor, kde jsme v jednom z mnoha bodů probírali možnosti nápravy stavu, který souvisí s materiálem uloženým u OV ČSBS Rychnov nad Kněžnou - J. Brandejs: "Oběti z petrovické hájenky" (červenec 1978). V příloze Vám posílám koncept článku pana Viléma Kejzlara, který by měl být k Brandejsovu spisku přiložen - Příloha č.1. ( Poslední dopis - Vilém Kejzlar )

V roce 1973 se dále vládnoucí garniturou vyostřuje postoj k nekomunistickému odboji, zejména k Obraně národa. Nové prověřováni ... V písemnostech, které přikládám, se i toto odráži!

Brandejsův spisek je výpovědí o určité době a o tom jak se v této době také posuzovala historická fakta a jak se s těmito fakty pracovalo, jak byla prezentována. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v řijnu 1977 vydává Ing. Zelenka ( spolupracoval s Brandejsem na spisku Oběti z petrovické hájenky - pomáhal mu zpracovávat zprávy ) text - "Co o nich vím", měl by být i on součástí tohoto souboru materiálů nebo alespoň ty části, kde jsou uvedeny minimedailonky pana Václava Kašpara, pani Růženy Kašparové a pana Václava Zemana ( zde se poprvé setkáváme s tvrzením, že pan Václav Zeman zemřel na pochodu smrti u Choustíkova Hradiště; vzhledem k tomu, že autor nemá povědomí o tom, že pan Václav Zeman byl z Osvětimi deportován do Dory, tato idea dává smysl; v letech 1973 a 1974 kdy vydávání Sborníčku konči je jeho šéfredaktorem, v redakční radě je Josef Brandejs a pan Vilém Kejzlar, je nepravděpodobné, že o záměru pana Kejzlara na publikování článku ve Sborníčku nevěděl, spíš je ten text v práci Ing. Zelinky o tom, co tak mohu napsat , ale rozhodně není o tom "Co o nich vím" ) ...

V případě dopisu mého dědečka je nezbytné, aby byl text J. Brandejse - "Oběti z petrovické hájenky" doplněn o toto sděleni:

"Na straně 4 a 5 je čtenář autorem - Josefem Brandejsem uváděn v omyl. Čtenáři je předkládán text, který J.Brandejs vydává za poslední dopis pana Václava Kašpara. Bez svolení paní Jiřiny Malcové, rozené Kašparpvé a bez jejího vědomí použil opis posledního dopisu, který pořídil pan Vilém Kejzlar, text dopisu svévolně pozměnil a cenzuroval."

(Originál posledního dopisu pana Václava Kašpara, mého dědečka je v mém vlastnictví!)

Dále je nezbytné, aby byl text J.Brandejse - "Oběti z petrovické hájenky" doplněn o toto sděleni:

"V textu věnovaném panu Václavu Zemanovi je uvedena nepravdivá informace, že pan Václav Zeman mohl zahynout při pochodu smrti v okolí Choustíkova Hradiště u Dvora Králové.

Svědecky je doloženo, že 1. 4. 1945 byl pan Václav Zeman viděn panem Jaroslavem Jandou v táboře Dora. Od tohoto dne je pan Václav Zeman nezvěstný."

(Originál dopisu pana Jaroslava Jandy je v mém vlastnictví!)

Velmi těžko se mi uvadí na pravou míru nepravdivá tvrzeni, která se váží k osobě pana Miroslava Říčaře. Několikrát jsem se v ústním podaní, ze strany Brandejse, při povinné, školou pořádané akci, setkal s jeho tvrzením, že pan Miroslav Říčař byl spojkou na hradeckou Jitřenku, poprvé to bylo na jaře roku 1973 ... Neměl jsem možnost se ho zeptat, kde tuto informaci získal, jak jsem již předestřel v telefonátu, svoji pravdu se bál obhájit i před malým klukem a raději vždy, když zjistil, že jsem přítomen jeho řečněni, výklad rychle ukončil a utekl.

Měl jsem možnost se na tyto skutečnosti zeptat své maminky, která byla přímým účastníkem dění v petrovické hájovně a pak jsem byl u toho, když vše v širších souvislostech probírala s panem Vilémem Kejzlarem. Pan Kejzlar měl k dispozici i písemnosti, které mu zapůjčila ke studiu moje maminka.

Proto je nezbytné, aby byl text J. Brandejse - Oběti z petrovické hájenky doplněn o toto sděleni:

"V souvislosti s panem Miroslavem Říčařem uvádíme, že na základě svědectví paní Jiřiny Malcové - rozené Kašparové, dcery paní Růženy Kašparové a pana Václava Kašpara, pan Miroslav Říčař nikdy v hájovně ve Velkých Petrovicích u manželů Kašparových nebyl a ani k nim nikdy nedocházel."

 

Atd. - celá RECENZE spisku J. Brandejs - Oběti z petrovické hájenky, kterou jsem odeslal PhDr. Janě Časnochové - Vrzalové se Vám otevře po kliknutí na tento text.

 

PO DVOU URGENCÍCH DOSTÁVÁM DNE 24.5. 2012 TUTO ODPOVĚĎ OD TISKOVÉ MLUVČÍ ČSBS PHDR. JANY ČASNOCHOVÉ - VRZALOVÉ:

"Vážený pane inženýre,
podle rozhodnutí vedení svazu byla Vaše věc postoupena k prošetření OV ČSBS 
Rychnov nad Kněžnou s tím, že výsledky mají sdělit Vám i nám. Až nám je 
dodají, mohu Vám sdělit, k jakým závěrům se dopracovali.
S pozdravem
Jana Časnochová-Vrzalová"

 

OBRATEM PHDR. JANĚ ČASNOCHOVÉ - VRZALOVÉ ODPOVÍDÁM:

Vážená paní doktorko,
děkuji za informaci.
Věřím, že pánové v Rychnově překročí svůj stín, ale na druhou stranu jsem realista, to co činíme má největší vypovídací schopnost o nás...
To jak byl hodnocen nekomunistický odboj v padesátých letech - jak se o divizi Václavík ve své výpovědi vyjadřuje Rudolf Slánský, před soudem kde byl odsouzen k trestu smrti, o tom jak toto období hodnotí například historik hradeckého musea Jiří Kolouch, jistě pánové v Rychnově mají povědomí.
Nevěřím ani tomu, že nevěděli jak vznikají legendy, jak je uměle z KSČ dělán hegemon druhého odboje. Pánové v Rychnově měli minimálně dvacet let na to, aby toto napravili, mohli tak učinit v knize Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou, já řeším jen to co oni svým více než neetickým a nezodpovědným přístupem zavinili. 
Dodnes si ani neověřili, pravost informací, které jsou ve spisku, jenž je u nich uložen.
Ale na druhou stranu, možná že vyměnili bibli s hvězdou za tu pravou a pochopili, že chybovat je lidské a že jen přiznání chyb vede k jejich nápravě a odpuštění …
Věřím, že je to začátek dialogu a že třeba přinese nové poznatky o odboji v severovýchodních Čechách. Už jen proto, aby se nestalo třeba to, co v roce 1947, že se musel jeden zastupitel z Kvasin domáhat svědectvím pozůstalých po manželích Kašparpvých, že nejen pan stavitel Koch z Kvasin a pan Novotný, ale i on byl v odboji s panem Václavem Kašparem, což na jednání zastupitelstva nezaznělo a jeho to velmi poškodilo...
Zde si dovolím i faktickou poznámku, odboj Jitřenka je spojován s Hradcem Králové, myslím že i organizace v Hradci Králové by měla mít možnost se k tomuto vyjádřit, učinil jsem vše co bylo v mých silách, abych je k tomu přiměl, bezůspěšně!
Přeji Vám krásný den, Ing. Václav Malec

 

►  Bratři a sestry v Rychnově nad Kněžnou ani z Hradce Králové ani z ÚV ČSBS v Praze svůj stín nepřekročili!

 

Dodnes mi nesdělili závěry, ke kterým dospěli v otázce nápravy lží uveřejněných ve ve spisku J. Brandejse - "Oběti z petrovické hájenky"

Dodnes mi nesdělili, jak u spisku, který je u OV ČSBS uložen zajistí, aby ten kdo tento spisek bude číst, ten kdo s ním bude pracovat, byl obeznámen s tím, že autor spisku - J. Brandejs publikoval v tomto spisku plagiát posledního dopisu pana Václava Kašpara a spoustu lží.

Dodnes nebyli schopni pochopit, natož realizovat jednoduché řešení, které jsem jim navrhl již 18.3.2012.

 

►  Já ani bratry a sestry z Rychnova nad Kněžnou ani bratry a sestry z Hradce Králové, ale ani bratry a sestry z ÚV ČSBS v Praze nesoudím.

Já jen žaluji!

 

Na jedné straně nedokáží čelní představitelé ČSBS zajistit, aby ze strany ČSBS nedocházelo ke zkreslování dějinných událostí, nedokáží zajistit ani to, že když k něčemu takovému dojde, tak aby se ti, co tento lapsus způsobili za toto selhání omluvili a promptně ho napravili.

Paradoxem je, že ti samí představitelé ČSBS všem zasvěceně radí, jak to mají dělat, aby dějiny nebyli zkreslovány a řeční o tom na kdejakém fóru, kde dostanou prostor.

Na jedno takové řečnění místopředsedy plk. v.v. Vranského v senátu jsem reagoval 16.8.2012 a světe div se, když se jedná o pana místopředsedu, dokáže PhDr. Jana Časnochová - Vrzalová hotové zázraky. Odpověď dorazila do šesti dnů - 22.8.2012, a to bez jakékoli urgence!

 

Vážená paní doktorko,

dovolil jsem si do úvodu své odpovědi překopírovat text, který jste mi zaslala 22.8.2012 a udělat v něm jednu úpravu – bodem za 2., jsem označil pro mne podstatné sdělení, ke kterému se váže moje odpověď.

"Vážený pane inženýre,
místopředsedu ČSBS P. Vranského potěšilo, že Vás zaujal jeho projev v Senátu PČR, který přednesl na slyšení k projektu Národní kronika. K poznámce, že kroky uvedené v závěru jeho vystoupení v Senátu zatím neslyšíte, je nutno vysvětlit. Tato věta se týkala připravovaných projektů Národní kronika a Výchova příkladem. Slyšení v Senátu bylo věnováno uvedeným projektům, které jsou záměrem jedné firmy, a nebyly dosud uvedeny v život. Proto jeho vystoupení obsahovalo větu, že ČSBS podporuje tyto záměry, které by mohly zlepšit stav při výuce dějepisu, která byla podstatou vystoupení pana Vranského. Dané problematice jsme se již v minulosti několikrát na stránkách Národního Osvobození věnovali.

2.V záležitosti publikace se zkreslenými nebo nepravdivými údaji, kterou jsme projednali, je třeba uvést, že byla vydána předchůdcem ČSBS před rokem 1989. Je tudíž zřejmé, že jakékoliv její úpravy nejsou v současné době možné. ČSBS neplánuje nové vydání tohoto spisu, a proto doporučujeme, abyste napsal článek, kde nesprávné údaje uvedete na pravou míru. Mohl by být uveřejněn v NO a na našem webu.
S pozdravem Jana Časnochová"


Odpověď:
Chápu li pod pojmem publikace v obecném smyslu vše, co bylo publikováno, pak v textu na který reagujete je těchto publikací uvedeno více než jedna, ale žádnou z nich nevydal žádný předchůdce ČSBS před rokem 1989. Z tohoto důvodu je vaše odpověď zmatečná. Publikace jste měli k dispozici, cca půl roku, ani jednou jste se mne nedotázali na to, kdo je jejich vydavatelem, bez problémů bych Vám v tomto směru pomohl a obratem Vám zaslal odpověď.
Vzhledem k tomu, že se ve své výpovědi nejšíře věnuji publikaci - "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou", která byla vydána za spoluúčasti Vaší okresní pobočky v Rychnově nad Kněžnou, dlouho po roce 1989, nabývám dojmu, že se v dané problematice jen stěží orientujete a proto Vám nabízím svoji pomoc.
Z dále uvedeného je mi zřejmé, že pokud spolu nebudeme komunikovat, Vaše dobře míněná snaha napravit mnou avizované nepravdy nenalezne naplnění.
Nabyli li jste dojmu, že mnou uvedená fakta, která ukazují na nepravdy v jednotlivých publikovaných textech, se dají napravit jen novým vydáním publikací, v nichž jsou nepravdivé údaje publikovány, pak jste pochopili vážnost celé situace a za to Vám děkuji.
Do té doby, než k tomuto kroku přistoupíte – myšleno reedicím publikací, navrhuji přiložit k textům, které jsou ve Vašem vlastnictví, tím myslím i ve vlastnictví Vašich okresních poboček, texty, které jsem Vám poskytl a které jsem připraven Vám ve formě přílohy i připravit například tak, jak to činíte na Vaší stránce –  „Tak to nebylo!“ 
Já také již nekřičím, ale řvu: 
 Tak to nebylo!“ 

Osobně si nedovedu představit, jak chcete zajistit při reedici jakéhokoli textu, jeho opravu, když si k původnímu textu nebudete přikládat přílohy, v nichž budete mít sdělení nebo výpovědi, které nepravdám nastaví zrcadlo a umožní nejen Vám, ale i badatelům, kteří s těmito texty pracují a budou pracovat, neopakovat stejné chyby, na které Vás upozorňuji například v souvislosti s publikací - "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945".
Jsem velmi potěšen Vaší nabídkou publikovat ve Vašem periodiku a na www stránkách, nevidím v tom problém, ale ještě jsme nezačali s nápravou nepravd, zatím se jen oťukáváme a do větší akce jsme se nepustili. Já chápu článek, jako rekapitulaci celého martýria s pozitivním koncem a právě ten konec mi zatím chybí.


Vaši odpověď očekávám do 11.9.2012. Datum si znamenám.
S pozdravem Ing. Václav Malec

 

Dne 12.9.2012 jsem obdržel odpověď:

"Vážený pane inženýre,

historickodokumentační komise ÚV ČSBS na svém jednání 11. 9. 2012 zaujala následující stanovisko k Vašemu emailu ze dne 16. 8. 2012:
Publikace Radovan Dražan, Josef Juza, "Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938-1945", byla vydána roku 2000 Okresním úřadem Rychnov nad Kněžnou, Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou a Státním okresním archivem v Rychnově nad Kněžnou. Za její věcný obsah odpovídají autoři.
HDK si je vědoma, že badatelé nemusejí znát všechny dostupné prameny a vycházejí jen z těch, které měli k dispozici. Není proto vyloučeno, že se po čase mohou objevit nové informace. To je osud všech historických prací. Každý badatel má právo publikovat nové a podložené informace časopisecky nebo knižně.
Přesto se domníváme, že publikace měla a má velký význam, protože zachytila fakta, která by jinak upadla v zapomnění (např. seznam 266 účastníků odboje) a ztotožňujeme se se stanoviskem člena HDK Miloslava Moulise, jak je uvedl v posudku na uvedenou publikaci: "Pokud se při popisu odbojových organizací nebo osobností vyskytují některé chyby, záleží na pamětnících a historicích, aby je vysvětlili."
S pozdravem
PaedDr. Jitka Gruntová,
předsedkyně HDK"

 

 

Paní  PeadDr. Mgr. Jitka Gruntová,

předsedkyně Historicko-dokumentační komise ÚV ČSBS, která cituje ve svém přípisu z posudku pana Moulise, má ve své podstatě pravdu. Chyby je třeba vysvětlit.

( Fotografie převzata: ze stránek KSČM - S lidmi pro lidi  )
 

Metody a prostředky, které jsem použil k vysvětlování dle PeadDr. Mgr. Jitky Gruntové - chyb, mezi něž patří i prezentace "historické práce", v níž je uveřejněno falsum dopisu, který psal pan Václav Kašpar pár chvil před tím, než byl nacistickými katy popraven, má značná vstříctnost, která měla také přispět k nápravě těchto, pro mne nepochopitelných excesů, nefunguje. Proto jsem vytvořil tyto webové stránky, které jsou jedním, ne jediným, možným způsobem, který nás může dovést a já doufám, že dovede, na platformu vzájemného porozumnění.

Česklý svaz bojovníků za svobodu by měl minimálně vysvětlit, za jakým účelem se podílel na vydání publikace, kde jsou uvedeny výroky, které jsou v rozporu se stanovami Českého svazu bojovníků za svobodu, Hlava II. články 3, 4 a 7, k nimž zaujímám stanovisko v recenzi knihy -  Popravení a umučení občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1938 - 1945 -  Josef Juza a Radovan Dražan a jek bude naloženo se spiskem - J. Brandejse - Oběti z petrovické hájenky, který je uložen jako "svědectví" u OV ČSBS v Rychnově nad Kněžnou, spiskem, v němž je kromě spousty nesmyslů a lží uveřejněn Brandejsem cenzurovaný a pozměňovaný poslední dopis pana Václava Kašpara, dopis, který psal pan Václav Kašpar svým blízkým pár chvil před tím, než byl nacistickými katy zavražděn. 

 

Ani toto minimum zatím nikdo z čelních představitelů ČSBS neučinil a vše nasvědčuje tomu, že tato garnitura představitelů ČSBS není na takové intelektuální ani osobnostní úrovni, aby dokázala překročit svůj stín a aby jen připustila, že někdy v budoucnu se bude muset i s takovýmito excesy vyrovnat ...

 

Stejně tak, jako paní PeadDr. Mgr. Jitka Gruntová, tak i řada dalších představitelů ČSBS vychází z řad členů Svazu protifašistických bojovníků, potažmo z Československého svazu protifašistických bojovníků, jehož je Český svaz bojovníků za svobodu, nástupnickou organizací. Stejně tak jako paní PeadDr. Mgr. Jitka Gruntová, tak i řada dalších představitelů ČSBS dosud možná nepochopila, nebo možná nedostala odvahu, aby se se ctí vypořádala s problematickými stránkami činnosti Svazu bojovníků proti fašismu, potažmo Československého svazu bojovníků proti fašismu. Organizace, která: 

" ... smutně proslula svojí extrémní ideologizací a věrnou službou komunistickému režimu, což zahrnovalo i systematické falšování dějin protinacistického odboje (ve prospěch jeho komunistického a východního křídla) a otřesnou a neférovou personální politikou."
 

Paní PeadDr. Mgr. Jitka Gruntová, spolu s dalšími čelními představiteli Českého svazu bojovníků za svobodu, by se měla zamyslet i nad tím, jakou úroveň má třeba vzdělávání budoucích učitelů na jednotlivých katedrách univerzit a vysokých škol, které se touto výukou zabývají. Jak probíhá vzdělávání těch, kteří budou vzdělávat naše děti, mládež a z nichž se někteří budou posléze na akademické půdě věnovat i výchově další generaci historiků. Že není vše v pořádku, je zřejmé z textu magisterské diplomové práce  Bc. Martiny Švihálkové  - "Obraz války a okupace v letech 1945 – 1948".

 

Je možné, že se čelní představitelé ČSBS v čele s plk. v.v. Ing. Jaroslavem Vodičkou domnívají, že tyto stránky nikoho nezajímají ... 

Opak je pravdou, od zprovoznění těchto stránek, navštíví tyto stránky denně v průměru 190 návštěvníků! 

Za tento zájem všem, kteří jste tyto stránky navštívili, velmi děkuji!

 

 

Dne 18.5.2015 odesílám předsedovi ČSBS - Ing. Jaroslavu Vodičkovi a dalším představitelům ČSBS, včetně tiskové mluvčí ČSBS - PhDr. Jany Časnochové - Vrzalové a v neposlední řadě i  PeadDr. Mgr. Jitce Gruntové, tyto řádky:

 

Vážený pane předsedo a pane místopředsedo,

na  www.petrovice-jitrenka.cz  naleznete moji reakci na odpověď, kterou jste mi dali prostřednictvím paní PhDr. Časnochové. V této souvislosti přijímám nabídku, kterou jste mi učinili v této odpovědi :

"... V záležitosti publikace se zkreslenými nebo nepravdivými údaji, kterou jsme projednali, je třeba uvést, že byla vydána předchůdcem ČSBS před rokem 1989. Je tudíž zřejmé, že jakékoliv její úpravy nejsou v současné době možné. ČSBS neplánuje nové vydání tohoto spisu, a proto doporučujeme, abyste napsal článek, kde nesprávné údaje uvedete na pravou míru. Mohl by být uveřejněn v NO a na našem webu. ...", věřím, že na Vašich stránkách a ve Vašem periodiku zveřejníte odkaz na tyto stránky -   www.petrovice-jitrenka.cz. Tyto stránky jsou zároveň i odpovědí na přípis Vaší HDK a její předsedkyně PaedDr. Gruntové, který mi odeslala 12.9.2012.

Rád bych v této souvislosti pozdravil pana plk. Vranského. 

Taky jsem nosil uniformu z modrého sukna s výložkami důstojníka a i mnozí mí kamarádi a přátelé nedoletěli. 

Přeji Vám pane plukovníku hodně spokojenosti, zdraví a radosti a všeho co ke klidnému, aktivnímu a pokud možno pohodovému životu patří.

Ing. Václav Malec

 

PAN PLK. VRANSKÝ MI OBRATEM ODESLAL TYTO ŘÁDKY. PŘEDSEDA ČSBS JAROSLAV VODIČKA A OSTATNÍ FUNKCIONÁŘI ČSBS, VČETNĚ TISKOVÉ MLUVČÍ ČSBS - PHDR. JANY ČASNOCHOVÉ - VRZALOVÉ, ZATÍM MLČÍ:

 

"Vážený příteli,
Srdečně děkuji za Vaše milá slova na moji adresu, kterou jste připojil k dopisu předsedovi ČSBS. Z věcného hlediska jsem rád, že poukazujete na nepravosti, které vznikly z politických důvodů v minulém režimu. 

Obdobně poukazujeme na překrucování naších dějin v současnosti. Jsme toho názoru historie je nutno vykládat tak jak se udála, a pokud je pro náš národ nelichotivá, i potom je nutno ji brát jako součást historie. 

Se srdečným pozdravem a přáním úspěchů a pohody Vám i Vaší rodině Pavel Vranský"

 
 

Poděkováním, které jsem odeslal čelným představitelům ČSBS 24. srpna 2015, dělám za celou anabází s ČSBS a jejími představiteli tlustou čáru ...!

Poděkování

Vážený pane předsedo ČSBS plk. v.v. Ing. Jaroslave Vodičko, Vážení místopředsedové, Vážená paní mluvčí  PhDr. Jano Časnochová – Vrzalová, Vážená paní PaedDr. Jitko Gruntová.

Velice rád bych Vám oznámil, že 26. srpna 2015 uběhne 100 dnů, co jsem Vám poslal dopis, na který jste kromě pana plk. v.v. Vranského, neodpověděli.

Pan plk. v.v. Vranský ve své odpovědi reagoval především na můj pozdrav, který jsem mu poslal, jen hodně obecně se dotkl podstaty mého dopisu z 18. 5. 2015.

Vy ostatní jste se k tomuto dopisu nevyjádřili ani obecně a tak jsem pochopil, že Vaše nabídka publikování mého pohledu na záležitost, kterou s Vaším svazem řeším již více jak deset let, na Vašich webových stránkách a ve Vašem periodiku, nebyla nikdy myšlena seriozně a vážně.

Přesto Vám za Vaše postoje děkuji, přiměly mne například vytvořit webové stránky  www.petrovice-jitrenka.cz, které mají velmi vysokou sledovanost (jedinečných návštěvníků mají po třech měsících fungování víc než Váš svaz členů) a mám na tyto stránky i velmi krásné ohlasy i ze zahraničí.

S pozdravem

Ing. Václav Malec

 
 

Pro srovnání:

 
Dne 5. 6. 2015 jsem přeposlal paní PhDr. Jaroslavě Pospíšilové - historičce Muzea východních Čech v Hradci Králové, v příloze emailu, stejné podklady, které jsem 18. 3. 2012 odeslal, v příloze emailu, vrcholným představitelům ÚV ČSBS a tiskové mluvčí PhDr. Janě Časnochové - Vrzalové. 
 
Paní PhDr. Jaroslava Pospíšilová mi obratem sděluje:
 
---------- Původní zpráva ----------
Od: "Jaroslava Pospíšilová, MVČ" 

Komu: petrovice-jitrenka@seznam.cz
Datum: 8. 6. 2015 14:58:01
Předmět: Re: Korespondence s J. Brunclíkem ze 4.6.2015


Dobrý den,
děkuji za zaslané podkladové materiály. Všechny přílohy jsem si
vytiskla
a uložím do souboru medailonků, které si v muzeu vedeme jako pomocnou
evidenci k pramenům 2. odboje. jsou rovněž k dispozici i badatelům.
S pozdravem
PhDr. Jaroslava Pospíšilová
 
 

K 1. 1. 2016 již paní Jana Časnochová - Vrzalová není mluvčí ČSBS a jak to vypadá z vyjádření Vodičky, která učinil koncem října a začátkem listopadu 2016, tak paní Časnochová - Vrzalová s největší pravděpodobnoszí vystoupila i z ČSBS.